سوراخ در سر

یکی از بیماری‌های شایع در ماهیان آب شور و شیرین کمبود ویتامین و مواد معدنی و دادن دل خالی به ماهی در کنار انگل‌های تک یاخته‌ای پوستی «اسپیرونوکلئوس» و بعد از آن «هگزامیتا» اصلی‌ترین عوامل بروز این بیماری هستند.