فرونکلوزیس

این بیماری در همه جای دنیا دیده می‌شود و بیشتر در مواقعی که ماهیان تحت استرس باشد ضررهای عمده ایجاد می‌کند. تلفات و خسارات در آب با درجات بالای حرارت بیشتر است.
- عامل مسبب: علت یک باکتری به نام «آئروموناس سالونیسیدا» است. (نکروموناس) است که گرم منفی بوده.
- تشخیص بیماری: دوره کمون قریب یک هفته است و برحسب عوامل مختلف خصوصاً درجه حرارت آب تغییر می‌کند.