کیلودونلیازیس

کیلودونلیازیس انگل تاژک دار متحرکی است که یکی از خطرناکترین انگل‌های خارجی بوده و بر روی سطح خارجی ماهی، روی آبشش و پوست و باله‌ها و فلس‌های همه ماهی‌های آب شیرین می‌تواند زندگی کند.
یک بیماری تک یاخته‌ای بوده و انگل بیماری جزء تک‌یاخته‌ای های مژه‌دار است و شکلی قلب مانند داشته و بدنش از مژه‌های ریزی احاطه شده است. در سطح شکمی و جلویی منفذ گردی به نام دهان دارد که واجد اعضای نگهدارنده‌ای است که انگل توسط آنها می‌تواند دهان را در بدن ماهی فرو برده و به هر طرف بچرخاند. این تک یاخته روی بدن میزبان چرخیده و از سلول‌های پوششی تغذیه می‌کند. این انگل در شرایط نامساعد به صورت کیست درمی‌آید و دوره‌ای را به صورت زندگی مخفی به سر می‌برد. کیست‌ها می‌تواند مدت زیادی به انتظار شرایط مساعد بماند. رشد و نمو این انگل در مقابل نور کند می‌شود. هنگام نگه داشتن ماهی در آکواریوم‌هایی که در مجاورت نور آفتاب قرار دارند. این تک یاخته‌ای‌ها به تدریج تلف می‌شوند.