بیماری‌های ناشی از عوامل زنده و انگلی

* بیماری‌های ویروسی و باکتریایی
- پوسیدگی دم و باله: پیدایش خطوط سفید در حاشیه باله و شکنندگی شعاع باله‌ها و خونریزی پوست که با بیرون زدگی یک یا دو طرف چشم همراه است. به منظور درمان این بیماری از افزایش کیفیت آب و غوطه‌وری به مدت یک دقیقه در 500 قسمت در میلیون محلول سولفات مس استفاده می‌گردد.
- آبله پوستی: پیدایش زخم یا آبله سرباز در بدن همراه با برآمدگی فلس‌ها می‌باشد و برای درمان از غوطه‌وری به مدت یک دقیقه در غلظت 1 در 2000 از محلول «سولفات مس» در طول 3 تا 4 روز استفاده می‌گردد.